در این دسته‌بندی انواع ارز‌های دیجیتال مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.